अपडेट
आठौ अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना ।  | माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना  | सामग्री खरिदको बोलपत्र आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

प्रदेश सभा सचिवालय  परिचय

नेपालको स‌ंविधान धारा १९५ को उपधारा २ मा ब्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना भएको हो।

प्रकाशित मिति: 2021-07-31