प्रदेश सभा सचिवालय  परिचय

नेपालको स‌ंविधान धारा १९५ को उपधारा २ मा ब्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना भएको हो।

प्रकाशित मिति: 2021-07-31