प्रदेश सभाको सूचना

क्र.सं शिर्षक कार्य
प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना
प्रदेश हस्तकलाग्रामको स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव
प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना!
तेस्रो अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०८० भाद्र १८ गतेर दर्ता भएको व्यहोरा अनुरोध छ।
मिति २०८० साल भाद्र १८ गते प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको उन्नतिसौ बैठक बस्ने सूचना ।
प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-१३
माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधनको सूचना
बागमती प्रदेश सभा, २०७९ को दोश्रो अधिवेशनको बैठक आव्हान सम्बन्धी सूचना
बागमती प्रदेश सभा, २०७९ को पहिलो अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।
बागमती प्रदेश सभाको पहिलो अधिवशेनको दशौं बैठक बस्ने सूचना ।
प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।
बागमती प्रदेश सभाको उप सभामुख निर्वाचन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
बागमती प्रदेश सभाको सभामुख निर्वाचन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना