अपडेट
आठौ अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना ।  | माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना  | सामग्री खरिदको बोलपत्र आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

दर्ता विधेयक

क्र.सं अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक सम्बन्धित मन्त्रालय कार्य
आठौ 65 साउन २९, २०७८ केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
आठौं 62 असार १०, २०७८ प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय
आठौं 61 चैत १६, २०७७ प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
आठौ 60 असार २२, २०७७ प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
1 1 असार २९, २०७७ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
1 1 असार २९, २०७७ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
1 1 असार २६, २०७७ प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधारको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनको विधेयक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
1 1 असार २६, २०७७ केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय