अपडेट
प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०८० भाद्र १८ गतेर दर्ता भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | मिति २०८० साल भाद्र १८ गते प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको उन्नतिसौ बैठक बस्ने सूचना ।  | प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-१३  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सञ्‍चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  |

दर्ता विधेयक

क्र.सं अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक सम्बन्धित मन्त्रालय कार्य
तेश्रो 12 असोज २५, २०८० प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
दोश्रो 11 भदौ २७, २०८० प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
दोश्रो 6 असार १, २०८० आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
दोश्रो 10 भदौ १८, २०८० प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
दोश्रो 9 भदौ १३, २०८० प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
दोश्रो 8 भदौ १२, २०८० प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० सामाजिक विकास मन्त्रालय
दोश्रो 7 भदौ १२, २०८० विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तक तथा विकास कोष स्ञचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय
दोश्रो 5 असार १, २०८० प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने बनेको विधेयक आर्थिक माामिला तथा योजना मन्त्रालय