प्रदेश सभा सचिवालयको काम

सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकारः

·         प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाका समितिलाई विधायिकी कार्यमा सहयोग गर्ने,

·         प्रदेश सभा, समिति र सभाका सदस्यलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,

·         प्रदेश सभाको काम कारबाही सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न प्रशासनिक, आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने

·         प्रदेश सभाको सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रदेश सभा परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने,

·         प्रदेश सभाका समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,

·         संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने,

·         प्रदेश सभाको दलका कार्यालयलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,

·         अन्य काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुने ।

प्रकाशित मिति: 2023-12-17