विधेयक संग्रह

क्र.सं शिर्षक कार्य
प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षको विधेयक संग्रह (२०७४-२०७९) भाग-२
प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षको विधेयक संग्रह (२०७४-२०७९) भाग-१