कार्य सूची

क्र.सं शिर्षक कार्य
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या २०: २०८१ असार १ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या १९: २०८१ असार १ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या १८: २०८१ जेष्ठ ३२ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या १७: २०८१ जेष्ठ १८ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या १६: २०८१ जेष्ठ १८ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या १५: २०८१ जेष्ठ १७ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या १४: २०८१ जेष्ठ १७ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या १३: २०८१ जेष्ठ १६ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या १२: २०८१ जेष्ठ १४ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या ११: २०८१ जेष्ठ १४ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या १०: २०८१ जेष्ठ ७ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या ९: २०८१ जेष्ठ ७ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या ८: २०८१ जेष्ठ ६ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या ७: २०८१ जेष्ठ ६ गते
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन बैठक संख्या ६: २०८१ जेष्ठ ५ गते