सचिवालयको सूचना

क्र.सं शिर्षक कार्य
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
अत्यन्त जरूरी सूचना
प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।