पारित भएका विधेयक

प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक

Uploaded Date: 2023-05-21

डाउनलोड पछाडी जानुहोस्