दर्ता विधेयक

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

Uploaded Date: 2024-06-16

डाउनलोड पछाडी जानुहोस्