अपडेट
प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०८० भाद्र १८ गतेर दर्ता भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | मिति २०८० साल भाद्र १८ गते प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको उन्नतिसौ बैठक बस्ने सूचना ।  | प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-१३  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सञ्‍चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  |

प्रत्यक्ष प्रसारण

क्र.सं शिर्षक कार्य
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको ३८ औं बैठक: २०८० असोज २२ गतेप्रकाशित: 2023-10-09
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको ३७ औं बैठक: २०८० असोज २२ गतेप्रकाशित: 2023-10-09
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको ३६ औं बैठक: २०८० असोज २१ गतेप्रकाशित: 2023-10-08
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको ३५ औं बैठक: २०८० असोज १७ गतेप्रकाशित: 2023-10-04
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको ३४ औं बैठक: २०८० असोज १५ गतेप्रकाशित: 2023-10-02
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको ३३.२ औं बैठक: २०८० असोज १४ गतेप्रकाशित: 2023-10-01
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको ३३ औं बैठक: २०८० असोज १४ गतेप्रकाशित: 2023-10-01
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको ३२ औं बैठक: २०८० असोज १४ गतेप्रकाशित: 2023-10-01